Biblia

[Jest to tylko wybór najbardziej wyrazistych i bezpośrednich fragmentów Pisma Świętego. Należałoby do nich dołączyć wszelkie inne mówiące o świetle, światłości, Bogu, który jest Światłem, a także i miłości, a zwłaszcza o miłosierdziu Boga - gdyż te tematy wiążą się nierozerwalnie z pięknem; istnieją także dłuższe teksty dotyczące obranej tematyki, jak np. Wj 25-31, 1 Krl 5-9, Ez 40-48. Niestety, tutaj, ponieważ jest to tylko zwykłe mini-kompendium, nie ma miejsca na wyszukane analizy teologiczne. Cytaty za Biblią Tysiąclecia].


Rdz 1, 31


A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre [= w językach oryginalnych: piękne]
* * *
Wj 25, 8-9

I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę [aż do 27, 19]* * *


2 Krn 35, 1-17

Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana; dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego. Wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do służby w świątyni Pańskiej. Rzekł potem do lewitów, nauczających całego Izraela, poświęconych Panu: «Złóżcie Arkę Świętą w świątyni, którą wybudował Salomon, syn Dawida, króla izraelskiego. Nie potrzeba jej już dźwigać na barkach. Teraz służyć będziecie Panu, Bogu waszemu, i Jego ludowi - Izraelowi. Rozstawcie się według rodów, podzieleni według waszych zmian, według rozporządzenia Dawida, króla izraelskiego, i przepisu jego syna, Salomona. Stawajcie w przybytku do rozporządzenia grup utworzonych według rodów - dla waszych braci i synów ludu - jeden oddział lewitów dla każdego rodu. Ofiarujcie Paschę, <oczyśćcie się> i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem Pańskim, danym za pośrednictwem Mojżesza». Jozjasz postarał się o wiele drobnego bydła dla synów ludu: około trzydzieści tysięcy baranków i koźląt jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad trzydzieści tysięcy dużego bydła. Wszystko to pochodziło z dóbr królewskich. Także jego naczelnicy złożyli dobrowolnie ofiary dla ludu, dla kapłanów i dla lewitów. Chilkiasz, Zachariasz i Jechiel, przełożeni świątyni Bożej, ofiarowali kapłanom dwa tysiące sześćset baranków paschalnych i trzysta wołów. A Konaniasz ze swymi braćmi Szemajaszem i Netaneelem oraz Chaszabiasz, Jejel i Jozabad, przełożeni lewitów, ofiarowali lewitom jako żertwy paschalne pięć tysięcy baranków i pięćset wołów. Gdy służba Boża była już przygotowana, kapłani stanęli na swoim miejscu, a lewici w swoich zmianach według rozkazu królewskiego. Ofiarowali oni Paschę; kapłani wylewali krew, a tymczasem lewici odzierali żertwy ze skóry. Potem oddzielili części przeznaczone na całopalenie, wręczając je grupom utworzonym według rodów, synom ludu, aby je złożono w ofierze dla Pana, jak napisane jest w księdze Mojżesza. Podobnie uczyniono i z dużym bydłem. Upiekli następnie [baranka] paschalnego na ogniu, według przepisu, a inne ofiary przygotowali w garnkach, kotłach i rondlach i roznosili je pośpiesznie wszystkim synom ludu. W końcu przygotowali posiłek sobie i kapłanom, kapłani bowiem - jako synowie Aarona - byli zajęci składaniem całopaleń i tłuszczu aż do nocy. Dlatego to lewici przygotowali posiłek sobie i kapłanom, synom Aarona. Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna, "Widzącego" królewskiego. Odźwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia ich lewici przygotowywali im posiłek. Tak to ustalona została w owym dniu cała służba Pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu Pańskim według polecenia króla Jozjasza. Izraelici obecni tam w tym czasie obchodzili Paschę, to jest uroczystość Przaśników, przez siedem dni. Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjasz, kapłani i lewici, i cały Juda, i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy. Pascha ta obchodzona była w osiemnastym roku rządów Jozjasza.
* * *Jdt 16, 14

Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, 
bo Ty rzekłeś i stało się. * * *


Ps 25, 8

Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, 
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.* * *


Ps 45, 3

Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, 
wdzięk rozlał się na twoich wargach: 
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.* * *


Ps 46, 9

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, 
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.* * *


Ps 47, 9-10

Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 
Połączyli się władcy narodów 
z ludem Boga Abrahama. 
Bo możni świata należą do Boga: 
On zaś jest najwyższy.* * *
Ps 63, 2-3

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; 
Ciebie pragnie moja dusza, 
za Tobą tęskni moje ciało, 
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. 
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.* * *Ps 96, 6-9

Przed Nim kroczą majestat i piękno, 
potęga i jasność w Jego przybytku. 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę; 
oddajcie Panu chwałę Jego imienia! 
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni, 
oddajcie pokłon odziani w święte szaty! 
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!* * *


Ps 104, 1-2

Błogosław, duszo moja, Pana! 
O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! 
Odziany we wspaniałość i majestat, 
światłem okryty jak płaszczem.* * *


Ps 139, 14

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła. 
I dobrze znasz moją duszę.* * *
Mdr 13, 1-5

Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, 
którzy nie poznali Boga: 
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, 
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, 
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, 
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą 
lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - 
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, 
stworzył je bowiem Twórca piękności; 
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - 
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę* * *Syr, 47, 8-10

Każdym swym czynem oddał chwałę 
Świętemu i Najwyższemu; słowami uwielbienia
z całego serca swego śpiewał hymny 
i umiłował Tego, który go stworzył. 
Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy 
i mile płynął dźwięk ich głosów; 
świętom nadał przepych 
i upiększył doskonale uroczystości, 
aby wychwalano święte imię Pana 
i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem.
* * *Is 60, 1-3; 11; 19-20

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło 
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 
Bo oto ciemność okrywa ziemię 
i gęsty mrok spowija ludy, 
a ponad tobą jaśnieje Pan, 
i Jego chwała jawi się nad tobą. 
I pójdą narody do twojego światła, 
królowie do blasku twojego wschodu.
we bramy zawsze stać będą otworem, 
nie zamkną się we dnie ni w nocy, 
by wpuszczać do środka bogactwo narodów 
i królów ich, którzy je prowadzą.
Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, 
ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, 
lecz Pan będzie ci wieczną światłością 
i Bóg twój - twoją ozdobą. 
Twe słońce nie zajdzie już więcej 
i księżyc twój się nie zaćmi, 
bo Pan będzie ci światłością wieczną 
i skończą się dni twej żałoby.* * *Mt 6, 28-29

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich
* * *Łk 12, 27

Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
* * *Łk 21, 5-6

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
* * *J 12, 1-3

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku
* * *Rz 8, 18-24

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując - odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?

* * *Ap 4, 1-6


Potem ujrzałem: 
Oto drzwi otwarte w niebie, 
a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, 
jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: 
«Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». 
Doznałem natychmiast zachwycenia: 
A oto w niebie stał tron 
i na tronie [ktoś] zasiadał. 
A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, 
a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. 
Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, 
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, 
odzianych w białe szaty, 
a na ich głowach złote wieńce. 
A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, 
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, 
które są siedmiu Duchami Boga. 
Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, 
a w środku tronu i dokoła tronu 
cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu.
* * *

Ap 21, 22-26

A świątyni w nim nie dojrzałem: 
bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący 
oraz Baranek. 
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 
by mu świeciły, 
bo chwała Boga je oświetliła, 
a jego lampą - Baranek. 
I w jego świetle będą chodziły narody, 
i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 
I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: 
bo już nie będzie tam nocy.
I wniosą do niego przepych i skarby narodów.